เลือกดูกระดาน
$total_page){ $nextpage = $total_page; } $sql="SELECT b.* FROM (SELECT a.*, ROWNUM rn FROM (SELECT TOPIC_ID, GROUP_ID, DISPLAY_STATUS, TOPSTICK, TOPIC_SUBJECT, TOPIC_DETAIL, CREATE_BY, TO_CHAR(CREATE_DATE, 'DD-MON-YYYY') AS CREATE_DATE, UPDATE_BY, TO_CHAR(UPDATE_DATE, 'DD-MON-YYYY') AS UPDATE_DATE, UPDATE_DISPLAY_BY, UPDATE_DISPLAY_DATE, MOVE_TO, MOVE_FROM, MOVE_BY, TO_CHAR(MOVE_DATE, 'DD-MON-YYYY') AS MOVE_DATE, ATTATCH_FILE, MOVIE_FILE, COUNT_READ, COUNT_REPLY, LAST_REPLY_BY, TO_CHAR(LAST_REPLY_DATE, 'DD-MON-YYYY') AS LAST_REPLY_DATE, CREATE_DATE AS CREATE_DATE2, LAST_REPLY_DATE AS LAST_REPLY_DATE2, SYSDATE - CREATE_DATE AS NUMDATE FROM KAICHON.WEBBOARD_TOPIC WHERE (DISPLAY_STATUS = 1 $criteria_admin) $group_id ORDER BY TOPSTICK DESC, LAST_REPLY_DATE2 DESC,CREATE_DATE2 DESC) a) b where rn between $start and $finish"; //echo $sql; $query = oci_parse ($dbcon, $sql); oci_execute ($query); //$numrow = ocirowcount($query); //echo $numrow; $i=1; while ($row = oci_fetch_array($query)) { $i++; $TOPIC_ID= $row['TOPIC_ID']; $GROUP_ID= $row['GROUP_ID']; $DISPLAY_STATUS = $row['DISPLAY_STATUS']; $TOPSTICK = $row['TOPSTICK']; $CREATE_BY = $row['CREATE_BY']; $UPDATE_BY = $row['UPDATE_BY']; $UPDATE_DISPLAY_BY = $row['UPDATE_DISPLAY_BY']; $MOVE_TO = $row['MOVE_TO']; $MOVE_FROM = $row['MOVE_FROM']; $MOVE_BY = $row['MOVE_BY']; $COUNT_READ = $row['COUNT_READ']; $COUNT_REPLY = $row['COUNT_REPLY']; $LAST_REPLY_BY = $row['LAST_REPLY_BY']; $NUMDATE = $row['NUMDATE']; //$TOPIC_SUBJECT = stripcslashes(htmlspecialchars_decode(wordFilter($dbcon, iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['TOPIC_SUBJECT'])))); $TOPIC_SUBJECT = stripcslashes(htmlspecialchars_decode(iconv("TIS-620", "UTF-8", wordFilter($dbcon, $row['TOPIC_SUBJECT'])))); $CREATE_DATE = iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['CREATE_DATE']); $UPDATE_DATE = iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['UPDATE_DATE']); $UPDATE_DISPLAY_DATE = iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['UPDATE_DISPLAY_DATE']); $MOVE_DATE = iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['MOVE_DATE']); $ATTATCH_FILE = iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['ATTATCH_FILE']); $MOVIE_FILE = iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['MOVIE_FILE']); $LAST_REPLY_DATE = iconv("TIS-620", "UTF-8", $row['LAST_REPLY_DATE']); $DESC_EN = stripcslashes(htmlspecialchars_decode($DESC_EN, ENT_QUOTES)); if($TOPSTICK){ $bgcolor="#fff7c3"; }else if(!$TOPSTICK){ $bgcolor="#fcfbf0"; } if(!$DISPLAY_STATUS){ $bgcolor="#E6E6FA"; } if($TOPSTICK){ ?>
 
          โดย :  
โดย : เมื่อ :          
        โดย :  
โดย : เมื่อ :          
 
   
Page of  
หน้า จากทั้งหมด