W5580
มุดมัด เข้าปีก ตีตัว ตีซอก
CP222
W3876
เลี้ยว ตีหน้าคอ หลังคอ
CP222
W3112
เลี้ยว ขี่ ตีข้อหัว
CP222
W4819
โยก ถอย ตีหน้าคอ
CP333
V7828
เลี้ยว กัดบ่าทุบหลัง
CP222
W5138
หยิบตีหลังคอ ทุบหลัง
CP222
W5610
ถอด ถอย หยิบตีหู ตา
CP333
W3122
เลี้ยว ขี่ หยิบตีข้อหัว
CP111
W5075
โยก ตีซอก มีแข้งเปล่า
CP333
AA0169
เลี้ยว หยิบตีตัว
CP222
W5180
ขี่ ตีข้อหัว เบอร์แข้งดี
CP222
W1781
เลี้ยว ตีข้อหัว หลังคอ
CP111
หน้า 1 จากทั้งหมด 15