ติดต่อไก่ชน ติดต่ออาหารไก่ ติดต่อเรา
Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

Privacy Policy (นโยบายความเป็นส่วนตัว)

การรวบรวมข้อมูลโดย FIGHTINGCOCKTHAILAND มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการต่างๆ ที่ดีขึ้น FIGHTINGCOCKTHAILAND ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ FIGHTINGCOCKTHAILAND เป็นอย่างยิ่ง

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่อาจใช้ในการระบุตัวบุคคลหรือบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเป็นชื่อและนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์และรหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น ซึ่ง FIGHTINGCOCKTHAILAND อาจขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประสิทธิภาพในการบริการด้านต่างๆ เช่น การติดต่อกับท่าน การลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงการใช้งานและบริการพิเศษ หรือเพื่อทำธุรกรรม ซึ่งท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือไม่ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกร้องขอ ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการบางส่วนได้

การสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ FIGHTINGCOCKTHAILAND ทำได้ 2 วิธี ได้แก่ (1) ผู้ใช้บริการสร้างบัญชีสมาชิกด้วยตนเอง โดยการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ FIGHTINGCOCKTHAILAND เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) ผู้ใช้บริการสร้างบัญชีโดยผ่านบริการยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมแก่ FIGHTINGCOCKTHAILAND ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ FIGHTINGCOCKTHAILAND ได้รับหรือขอเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการได้

FIGHTINGCOCKTHAILAND อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ FIGHTINGCOCKTHAILAND เก็บรวบรวมหรือได้รับเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างและบริหารจัดการบัญชีสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค (2) เพื่อติดต่อผู้ใช้บริการ สำหรับการดูแลและให้บริการ การสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ใช้ได้ (3) เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงบริการของ FIGHTINGCOCKTHAILAND (4) เพื่อบังคับใช้ตามนโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FIGHTINGCOCKTHAILAND รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (5) เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ FIGHTINGCOCKTHAILAND และผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลตามที่มีคำขอหรือหนังสือเรียกร้อง

ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารจาก FIGHTINGCOCKTHAILAND ที่ส่งผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ผู้ใช้บริการให้ไว้เมื่อสมัครสมาชิกหรือสร้างข้อมูลสมาชิกได้ กรณีผู้ใช้บริการต้องการยกเลิก (Unsubscribe) การรับข้อมูลข่าวสาร สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ FIGHTINGCOCKTHAILAND ได้ที่ ……………..

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ FIGHTINGCOCKTHAILAND เก็บรวบรวม หรือได้รับ จะได้รับการคุ้มครอบโดยวิธีทางเทคนิคและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวในช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ FIGHTINGCOCKTHAILAND อย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการตกลงจะไม่กระทำการใดอันเป็นการรบกวนหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของ FIGHTINGCOCKTHAILAND และผู้ใช้บริการอื่นหรือบุคคลภายนอก หาก FIGHTINGCOCKTHAILAND ทราบหรือพบว่ามีการล่วงละเมิดต่อ FIGHTINGCOCKTHAILAND หรือต่อผู้อื่น FIGHTINGCOCKTHAILAND ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและปิดกั้นการเข้าใช้งานหรือบริการ FIGHTINGCOCKTHAILAND ของผู้ใช้บริการที่กระทำการล่วงละเมิดนั้น รวมถึงการปิดบัญชีสมาชิกของผู้ใช้บริการนั้น และจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า FIGHTINGCOCKTHAILAND ไม่มีนโยบายอนุญาตให้ผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้งานบนเว็บไซต์ของ FIGHTINGCOCKTHAILAND ในทางปฏิบัติ หากบุคคลดังกล่าวได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ FIGHTINGCOCKTHAILAND และบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลนั้นได้แจ้งให้ FIGHTINGCOCKTHAILAND ทราบถึงการดังกล่าว FIGHTINGCOCKTHAILAND จะทำการลบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวออกจากระบบข้อมูลของ FIGHTINGCOCKTHAILAND โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าลิงค์บางลิงค์ที่เว็บไซต์ FIGHTINGCOCKTHAILAND อาจมีการนำผู้ใช้บริการไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น รวมถึงระบบการชำระค่าสินค้าและบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต หรืออื่นใด จะอยู่นอกเหนืออำนาจการเก็บรวบรวม ได้รับ ควบคุมและจัดการโดยตรงของ FIGHTINGCOCKTHAILAND ในกรณีดังกล่าวนั้นจะเป็นการใช้บังคับและถูกควบคุมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้น โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่า FIGHTINGCOCKTHAILAND ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือร่วมรับผิดชอบด้วย

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมว่าในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการเสียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด หรือด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงการโจรกรรมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) ที่อาจเกิดขึ้น FIGHTINGCOCKTHAILAND ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายดังกล่าว หรือต่อความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ทั้งสิ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทำการปรับปรุงเมื่อวันที่ …………………… โดย FIGHTINGCOCKTHAILAND อาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของ FIGHTINGCOCKTHAILAND ซึ่งการที่ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ FIGHTINGCOCKTHAILAND ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคลนี้ อันเป็นการแสดงเจตนาที่เพิกถอนไม่ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมในภายหลัง ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลง”) ด้วย

หากมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามได้ที่ …………